Nyhedsbrev

Email:

 

 

Fraværsregler

10% reglen

Sundhedsstyrelsen opstiller i bekendtgørelse om uddannelse af speciallæger §13, regler for fravær under speciallægeuddannelsen. Ud over informationerne på denne side, kan du finde yderligere oplysninger på Videreuddannelses sekretariatets hjemmeside.

Det højst tilladelige fravær er 10% af den fastsatte varighed for en given uddannelsesdel.

Et år er, ved udregning af fravær, fastsat til 360 dage, svarende til et maximalt fravær på 36 dage. Ved fravær ud over 10% forlænges uddannelsestiden med den samlede fraværsperiode. Dvs. at en uddannelsessøgende læge med 12 % fravær fra en uddannelsesdel, også skal forlænges med 12 % af uddannelsestiden og ikke bare de 2 % som lægen overskrider 10 % reglen med.

Ved fravær forstås fraværsperioder pga.:

  • Sygdom
  • Graviditet, adoption og barsel
  • Omsorgsdage (2 dage pr. år pr. barn t.o.m. dét kalenderår, hvor barnet fylder 7 år iflg. overenskomst mellem YL og PLO og YL og Danske Regioner)
  • Andre særlige grunde, herunder tjenestefrihed til behandling af barnløshed (uanset om der foreligger §56 aftale), barns 1. sygedag, ikke-obligatoriske/valgfri kursusdeltagelse, tjenestefrihed til lægebesøg, tandlæge, ledsagelse af mindreårigt barn til læge o.lign.

Specielt for så vidt angår kurser gælder, at obligatoriske kurser i speciallægeuddannelsen skal følges og derfor ikke tæller som fravær. Har man et fravær fra disse kurser på mere end 10% af kursustiden, skal denne tid ligeledes suppleres. Årsagerne til dette fravær er de samme som ovenfor.

Til fravær regnes ikke:

  • Obligatoriske kurser i speciallægeuddannelsen (læring, kommunikation, div. temadage, vejledning og SOL-kurser)
  • Ferie og særlige feriedage (feriefridage).
    6 uger for ansatte af regionen (klinisk basis, intro, fase 1), 5 uger for ansatte af almen praksis, idet den 6. uge er konvertert til et tillæg (fase 2 og 3).

Ferie
Det er vigtigt, at uddannelseslægen og tutor i god tid inden ansættelsens start mødes for at planlægge ferie.
Hovedferien (3 uger) skal varsles 3 måneder før og restferien skal varsles 1 måned før den afholdes.
Naturligvis er det især vigtigt for praksis der holder ferielukket at være opmærksom på dette.

Arbejdsgiveren skal under hensyntagen til virksomhedens drift så vidt muligt imødekomme lønmodtagerens ønske om, hvornår ferien ønskes afholdt, herunder lønmodtagerens ønske om, at hovedferien holdes i lønmodtagerens barns skoleferie. Tutorlægen må være opmærksom på, at det ikke er givet, at den uddannelsessøgende læge har ferie til gode.

Jul og nytår

I YL’s overenskomst er 24/12 og 31/12 almindelige arbejdsdage. Da praksis er lukket der, skal enten bruges feriedage eller afspadseringsdage. Afspadsering kan eksempelvis optjenes i den obligatoriske lægevagtsdeltagelse.