Nyhedsbrev

Email:

 

 

Principper for tildeling af uddannelsespraksis

Principper for tildeling af uddannelsespraksis for læger i uddannelsesstillinger.

Basislæge:

Basislægen har, i forbindelse med valg af uddannelsessted, valgt sin afdeling for det første halve år i den kliniske basisuddannelse (KBU). Praksisdelen af KBU tilstræbes placeret i sygehusets optageområde.

Alle basislæger får 3 måneder inden deres praksisansættelse tilsendt information om den uddannelsespraksis, de tilknyttes. Det er AMU-gruppen i samarbejde med HR, der varetager fordelingen. Basislæger har mulighed for at komme med ønsker inden fordelingen foretages.

Lægepar som begge skal have praksisansættelse under KBU forløbet, tilbydes en mulighed for yderligere medbestemmelse ifm. praksistildelingen. Parret har her mulighed for, at lave en aftale om, at den ene part får praksis tæt på bopælen/hospitalet imens den anden part vil skulle pendle. Et krav for at kunne få denne mulighed er, at man er tilmeldt samleverordningen ved KBU-lodtrækningen, og at man har børn.

Basislægerne anbefales at tage kontakt til deres uddannelsespraksis inden ansættelsesstart.

Introduktions- og hoveduddannelseslæger:

Som udgangspunkt har uddannelseslægen mulighed for selv at finde en uddannelsespraksis. I fald man ved ansættelsessamtalen ikke har fundet en uddannelsespraksis, har man yderligere 5 dage til dette fra modtaget stillingstilbud. Herefter vil man fra uddannelsessekretariatet modtage en liste over ledige uddannelsespraksis, hvorfra man kan prioritere en praksis. Denne liste indeholder til tider kun en uddannelsespraksis. Jo længere man er i uddannelsen, des tungere vil ens prioritering tælle.

Såfremt man har fundet en uddannelsespraksis, vil det forsøges at få dette match til at gå op. Praksis skal naturligvis være godkendt uddannelsespraksis og vanligvis deltage i uddannelse.

Det skal dog understreges, at trods der er en gensidig aftale mellem uddannelseslæge og tutor, er det ingen garanti for, at ansættelsen kan godkendes.

Som udgangspunkt må antallet af uddannelseslæger ikke overskride antallet af tutorlæger i praksis. Dette vil sige, at praksis med én tutorlæge kan have én udannelseslæge ad gangen, praksis med to tutorlæger kan have 2 uddannelseslæger ad gangen osv. I fald en praksis har tilknyttet flere uddannelseslæger, skal disse som udgangspunkt være på forskellige uddannelsesniveauer.

Særlige forhold kan tale for, at enkelte uddannelsespraksis kan have tilknyttet en ekstra uddannelseslæge eller have uddannelseslæger på samme uddannelsesniveau. Det kan bla. være, at tidligere evalueringer er tilfredsstillende, at de pladsmæssige forhold er i orden og at uddannelseslæger på samme uddannelsesniveau ikke har mere end 50% overlap (3 mdr for basis-, intro- og fase 1+2 læger og 6 mdr for fase 3 læger).

Praksis skal så vidt mulig ligge i optageområdet til det sygehus, hvor uddannelseslægen har sit sygehusophold.

Ved fordeling af uddannelseslæger, vil der også blive lagt vægt på en kollegialt fair og geografisk fordeling i almindelighed.

Praksis i Region Nordjylland:
Nedenstående kort er en oversigt over praksis i Region Nordjylland. Du har her mulighed for at se hvor og hvor mange tutorpraksis, der er i regionen.